• 1 Algemeen

1.Contractanten, exclusieve geldigheid van de Algemene Voorwaarden

Voor de zakelijke relatie tussen de klant als consument en de St Josef Apotheek gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden (AV).

2.Algemene Voorwaarden downloaden, afwijkende afspraken

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de homepage van de St. Josef Apotheek. De klant kan de tekst op zijn computer downloaden of uitprinten. Afwijkende individuele afspraken gelden alleen voor de desbetreffende transactie en zijn niet van invloed op toekomstige transacties.

3.Advisering door de St. Joseph Apotheek

Informatie over geneesmiddelen vormt geen vervanging voor het persoonlijk advies in de St.Josef Apotheek en dient uitsluitend ter algemene informatie.
Bij vragen over medicatie of andere vragen met betrekking tot het geneesmiddel voldoet de St. Josef Apotheek aan haar adviesverplichting, aangezien de klant te allen tijde gedurende het verloop van de bestelling over de mogelijkheid beschikt om contact op te nemen met de St. Josef Apotheek en gericht vragen te stellen.
Het beantwoorden van de vragen en het advies geschiedt door farmaceutisch personeel in de Duitse taal. In het geval er problemen optreden bij de medicatie, wordt de patiënt erop gewezen contact op te nemen met de behandelende arts of de St. Josef Apotheek.

 • 2 Bestelling en het sluiten van een overeenkomst

1.Receptvrije geneesmiddelen en artikelen naar vrije keuze

De bestelling van receptvrije geneesmiddelen of overige producten (artikelen naar vrije keuze) geschiedt door middel van het invullen van een bestelformulier (ook winkelwagentje genoemd) en is verplicht.

2.Voorgeschreven geneesmiddelen

Bij het sluiten van een overeenkomst over de aanschaf van een alleen op recept verkrijgbaar geneesmiddel of een voorgeschreven, receptvrij geneesmiddel dient het geldige originele recept bij de St. Josef Apotheek overlegd te worden. 3.Verzenden van geneesmiddelen De levering geschiedt ofwel door middel van het ophalen in de St. Josef Apotheek of door levering door de St. Josef Apotheek zelf. Verzending van het geneesmiddel is alleen mogelijk indien dit zo is overeengekomen.

4.Bevestiging, sluiten van een overeenkomst

De St. Josef Apotheek bevestigt de bestelling onmiddellijk en vermeldt een zo vroeg mogelijke afhaaltermijn. De overeenkomst tussen de St Josef Apotheek en de klant komt tot stand door middel van de bevestiging alsmede, voor het geval van een uitsluitend op recept verkrijgbaar of voorgeschreven geneesmiddel, door inzage van het geldige originele recept. De tekst van de overeenkomst wordt door de St. Josef Apotheek opgeslagen en desgewenst aan de klant via e-mail ter beschikking gesteld.
De Algemene Voorwaarden kunt u te allen tijde ook hier inzien. Uw vorige bestellingen kunt u in ons klanten login-gedeelte inzien.

5.Minimaal bestelbedrag

De hoogte van een eventuele minimale bestelwaarde en van de bestelkosten wordt individueel berekend naar rato van de hoogte van de bestelwaarde en de leverafstanden. Nadere toelichting ontvangt u concreet kort voor de verzending van de bestelling in het winkelmandje.

6.Normaliter in apotheken verkrijgbare hoeveelheden

De bestelling beperkt zich tot normaliter in apotheken verkrijgbare hoeveelheden.

 • 3 Levering

1.Plaats van verbintenis, leveringstermijn

Plaats van verbintenis is de vestiging van de St. Josef Apotheek. Bij deelname van een consument gelden de wettelijke bepalingen.
De St. Josef Apotheek doet haar best om de bestelde artikelen binnen de per e-mail medegedeelde afhaaltermijn gereed te zetten of te leveren.
Alle bestellingen worden door de St. Josef Apotheek zo snel mogelijk verwerkt.

2.Problemen bij de levering

Bij overmacht, maatregelen in het kader van arbeidsconflicten en andere niet voorziene omstandigheden, met inbegrip van het niet leveren door de leverancier, waaraan de St. Josef Apotheek geen schuld heeft, bieden deze het recht om leveringstermijnen evenredig te verlengen met de duur van de belemmering, echter niet langer dan twee weken na bestelling. Verzuim treedt pas op na het verstrijken van een wettelijk bepaalde redelijke uiterste termijn.
In het geval de vertraging langer duurt, kan de klant een redelijke termijn voor de uitvoering van de verbintenis bepalen en na het verstrijken daarvan de overeenkomst ontbinden. Na het verstrijken van zes weken vanaf de bestelling heeft de St. Josef Apotheek eveneens het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij zij moet opkomen voor de vertraging.

3.Risico overdracht

De klant draagt het risico van een mogelijk optredende verslechtering van de artikelen vanaf de overdracht van de waren. De ontvangstbevestiging staat gelijk aan de overdracht.

4.Bijzondere regels bij de levering van geneesmiddelen:

 1. Vertraging bij levering
  Indien te voorzien is dat bestelde geneesmiddelen niet binnen de per e-mail medegedeelde termijn verstuurd kunnen worden, wordt de besteller daarvan op geëigende wijze op de hoogte gesteld. Het tijdstip van beschikbaarstelling kan in bijzondere gevallen evenredig verlengd worden, indien dit in het belang van de St. Josef Apotheek is en er geen te beschermen belang van de klant tegenover staat.

  b. Levering van geneesmiddelen
  De levering van geneesmiddelen geschiedt uitsluitend aan de door de klant genoemde persoon resp. bij kinderen aan ouders/verzorgers. Is bij levering de genoemde persoon niet aanwezig, dan geschiedt er een tweede levering waaraan geen kosten verbonden zijn. Wanneer levering vervolgens weer niet lukt, staan de artikelen in de St. Josef Apotheek gereed om opgehaald te worden. Naar de leveringsvoorwaarden van de voor de afhandeling van de bestelling uitgekozen Apotheek.
 • 4 Betaling, eigendomsvoorbehoud

1.Vervaltermijn, prijzen
De prijzen omvatten de van toepassing zijnde wettelijke omzetbelasting. Eventuele kosten voor levering worden apart berekend aan de hand van de hoogte van de bestelwaarde en de leverafstanden. Nadere toelichting ontvangt u concreet kort voor verzending van de bestelling in het winkelmandje. De aankoopprijs dient direct en zonder aftrek te worden voldaan bij ophalen/levering.

2.Eigendomsvoorbehoud
De waren blijven tot de volledige betaling en het voldoen van de tegenvordering in het bezit van de St. Josef Apotheek.

3.Wijze van betaling
In het geval van automatische incasso machtigt de klant de St. Josef Apotheek ertoe om het factuurbedrag van zijn rekening af te boeken. Hij stelt daarvoor zijn bankgegevens ter beschikking. De St. Josef Apotheek is ertoe verplicht zorgvuldig om te gaan met de toevertrouwde gegevens en deze na afhandeling van de transactie te wissen. Bij bankafschrijving dient de klant te zorgen voor voldoende dekking.
Kosten die door toedoen van ongeoorloofde terugboekingen ontstaan, worden bij de klant in rekening gebracht. Voor automatische betalingen die uit redenen van de klant ingetrokken worden, dient de klant de daardoor ontstane kosten ter hoogte van het vooraf bepaalde bedrag van 15 EUR te betalen.
In plaats van het vooraf bepaalde vaste bedrag dient de daadwerkelijk ontstane schade betaald te worden, wanneer de klant aantoont dat een schade überhaupt niet is ontstaan of aanzienlijk geringer is dan het vaste bedrag.

 • 5 Garantie en aansprakelijkheid

De St. Josef Apotheek is aansprakelijk voor gebreken aan de geleverde artikelen. Daarbij zorgt de St. Josef Apotheek in een redelijke termijn naar keuze van de klant ofwel voor verbetering ofwel voor nalevering. De St. Josef Apotheek heeft het recht om de gekozen wijze van verbetering af te wijzen, wanneer deze gepaard gaat met onevenredig hoge kosten en de andere wijze van verbetering redelijk is voor de klant. Indien die verbetering resp. nalevering niet geschiedt, heeft de klant het recht op ontbinding van de overeenkomst (terugtrekking) of verlaging van de aanschafprijs (vermindering). De St. Josef Apotheek is aansprakelijk voor veroorzaakte schade bij schending van wezenlijke contractuele hoofdverplichtingen (kardinale plichten) of bij het ontbreken van toegezegde eigenschappen. Bovendien is de St. Josef Apotheek, uit welke rechtsgrond dan ook, uitsluitend aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, overeenkomstig de Duitse productaansprakelijkheidswet, of indien de schade grof nalatig of opzettelijk werd veroorzaakt door de St. Josef Apotheek of diens plaatsvervangende partij. In het geval van een licht nalatige schending van een wezenlijke contractuele hoofdverplichting is de St. Josef Apotheek hooguit ter hoogte van de normaliter te voorziene schade aansprakelijk, die in de regel niet boven de aanschafprijs van de bestelde artikelen ligt. Voor het geval van bekend geworden risico?s bij geneesmiddelen beschikt de St. Josef Apotheek over een geschikt systeem voor de melding van dergelijke risico?s door klanten, ter informatievoorziening van de klanten over dergelijke risico?s en voor bedrijfsinterne verdedigingsmaatregelen.

 • 6 Herroepingsrecht

Herroeping - Herroepingsrecht - U kunt uw verklaring van overeenkomst binnen twee weken zonder opgaaf van reden in geschreven vorm (b. v. brief, fax, e-mail) of ? indien de waren voor het verstrijken van de termijn aan u geleverd worden ? door middel van het terugsturen van de artikelen herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze notificatie in geschreven vorm.
Ter inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping.
De herroeping sturen naar:
St Josef Apotheek
Josefstr. 21
52134 Herzogenrath
E-mailadres: info@st-josef-apotheke.de

- Gevolgen van herroeping - In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide zijden ontvangen verrichtingen geretourneerd te worden en eventuele gebruikmakingen (b.v. rente) gerestitueerd te worden. Mocht u de ontvangen verrichting niet of gedeeltelijk of slechts in verslechterde toestand aan ons kunnen retourneren, dan dient u ons hiervoor in zoverre een vervanging van de waarde te verschaffen. Voor de verslechtering van de artikelen dient u slechts waardevervanging te verschaffen voor zover de verslechtering is terug te voeren tot een omgang met de artikelen die verder gaat dan de toetsing van de eigenschappen en de wijze van functioneren. Onder ?toetsing van de eigenschappen en wijze van functioneren" wordt het testen en uitproberen van de betreffende waren verstaan, zoals ook in een winkel mogelijk en gangbaar is. Artikelen die als pakket verstuurd kunnen worden, dienen op onze kosten en ons risico te worden teruggestuurd. Artikelen die niet als pakket verstuurd kunnen worden, worden bij u afgehaald. Restitutiebetalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of van de artikelen, voor ons met de ontvangst daarvan.

Einde van de herroeping

 • 7 Bescherming van de privacy, gebruik van persoonlijke gegevens

Het is de klant bekend en deze gaat ermee akkoord dat zijn uitsluitend voor de afhandeling van de opdracht en de bestelling benodigde persoonlijke gegevens opgeslagen worden. De klant geeft uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens in het kader van de bedrijfsactiviteiten van de St. Josef Apotheek. De klant kan deze toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang voor de toekomst herroepen. De St. Josef Apotheek is in dat geval ertoe verplicht om de persoonlijke gegevens onmiddellijk te wissen, tenzij een bestelling nog niet volledig is afgewikkeld. In zoverre de St. Josef Apotheek voor het verwerken en uitvoeren van bestellingen persoonlijke gegevens van de klant verzamelt en opslaat, worden deze strikt vertrouwelijk en met inachtneming van het geldende recht aangaande de gegevensbescherming behandeld. De St. Josef Apotheek verstrekt dergelijke gegevens niet aan derden. Dit geldt niet voor de bij de afwikkeling van de overeenkomst betrokken partnerondernemingen.

Gegevensverwerking via het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om bezoekersvoorkeuren te volgen en ons internetaanbod daarop optimaal af te kunnen stemmen.
Aan de ene kant gebruiken we tijdelijke cookies. Deze worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Zij slaan een zogenaamde sessie-ID op, die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie toe te wijzen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar de website. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.
Daarnaast gebruiken wij persistente cookies die na twee maanden automatisch worden verwijderd.
Om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen, dient u "geen cookies accepteren" te  selecteren in de browserinstellingen. Als de browser geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van de website beperkt zijn.
Deze informatie wordt gescheiden opgeslagen van andere gegevens die u ons eventueel verstrekt. In het bijzonder worden de gegevens van de cookies niet gekoppeld aan uw andere gegevens.
De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub. f  van de Duitse AVG ("Datenschutz-Grundverordnung").  Het nagestreefde rechtmatige belang bestaat erin het gebruik van de site te vergemakkelijken en te verbeteren en daardoor de presentatie van ons aanbod te verbeteren.

 • 8 Compensatie

De klant kan alleen compensatiekosten in rekening brengen bij de St. Josef Apotheek, wanneer zijn tegenvorderingen rechtsgeldig of onbetwist zijn of weliswaar betwist, maar ter beoordeling voor de rechter liggen.

 • 9 Auteursrechten

Deze website en de inhoud ervan worden beschermd door in de Bondsrepubliek Duitsland bestaand en toepasbaar recht aangaande geestelijk eigendom. Het vermenigvuldigen en ter beschikking stellen van inhoud en afbeeldingen van de catalogus, shop en portal, alle teksten en afbeeldingen van deze bladzijden is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever en de licentiegever. Op de website zijn aanbiedingen, afbeeldingen en teksten van de volgende partners geïntegreerd:
@dvertise! GmbH, Luxemburgstraße 7, 06846 Dessau

 • 10 Aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, gebruik, framing

Deze website dient voor informatiedoeleinden. De inhoud werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij bieden geen garantie voor de juistheid van het websitemateriaal. Voor framing van deze website is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de licentiegever nodig. De St. Josef Apotheek stelt zich niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor informatie/inhoud waartoe op deze site door middel van een link toegang wordt geboden.
Deze links werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar eer en geweten uitgekozen en zijn onderhevig aan een regelmatige controle.

 • 11 Slotclausule

In het geval dat individuele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van een daarmee aangevulde overeenkomst ongeldig zijn of worden, is dat niet van invloed op de toepasbaarheid van de andere bepalingen en de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden blijven voor het overige op beide onderdelen van toepassing. Op de rechtsverhoudingen van de contractanten is Duits recht van toepassing ? met inbegrip van het VN-Kooprecht